دریای عظیم هیدروکربن مایع در سطح تیتان

تیتان قمر سیاره زحل از بسیاری جهات شبیه به زمین است. قطر آن حدود ۴۰%سیاره ما و غنی از نیتروژن است.تصویر گرفته شده توسط فضاپیمای کاسینی نشان می دهد که ویژگی های سطحی تیتان به سیاره زمین شباهت دارد.

در تیتان انبوهی از دریاها،دریاچه ها و رودخانه های پر شده از هیدروکربن های مایع وجود دارد.بعنوان مثال رودخانه VID Flumina در سمت چپ تصویر شبیه به رود نیل در زمین است و در سمت راست تصویر دریایی از هیدروکربن ها وجود دارد.

محققان در ایتالیا و ایالات متحده پس از بررسی و آنالیز داده های بدست آمده از کاسینی متوجه شدند که VID Flumina دره های بسیار طویلی هستند که پر شده از هیدرو کربن هستند.این مشاهده عمیقا تثبیت می کند که کانال های آبگرفتگی شده بسیاری از متان در سطح تیتان وجود دارد.

nasa-039-s-cassini-spacecraft-finds-flooded-canyons-on-titan-saturn-039-s-largest-moon-is-lined-with-methane-filled-canyons-thousands-of-feet-deep_1470874725

منبع: phys.org