چه چیزی در طرف دیگر سیاه چاله است؟

اگر شما وارد یک سیاه چاله شوید چه اتفاقی می افتد؟ سیاه چاله به علت نیروی گرانش قوی شما را جذب خواهد کرد.با توجه به نظریه های جدید شما ممکن است در واقع وارد یک سیاه چاله شوید و در نهایت در بخش دیگری از هستی خارج شوید.از نظر علمی و کلی سیاه چاله یک نقطه ایست که به شدت فشرده شده است و معمولا از انفجار یک ستاره بزرگ بوجود می آید.

تئوری کرم چاله بسیار پیچیده به نظر می رسد.نیروی گرانش سیاه چاله به قدری قوی است که فضا و زمان را در خود خم می کند و همین امر موجب تفکر به داستان های تخیلی سفر در زمان می شود و اینکه آیا می شود در زمان سفر کرد یا حداقل اگر به گذشته نمی توان برگشت آینده چطور؟آیا مانند فیلم Intresstelerپدری پس از بازگشت از فضا سن زمینی اش از فرزند دخترش کمتر شده یا سن دخترش بیشتر از سن پدر شده؟آیا چنین چیزی ممکن است؟

wormhole_illustration

اما کرم چاله چطور؟در حقیقت کرم چاله ها پل هایی میان یک مکان زمان با مکان زمان دیگر هستند که در صورت ورود مکان جدید با مکان قبلی میلیون ها سال نوری فاصله دارد.

 

منبع: daily.jstor.org