گوشی ها هوشمند به لنز متصل می شوند و معنای جدیدی به Eye Phone می دهند

پیش از این شما با ساعت هوشمند و تلفن های هوشمند همه چیز را کنترل می کردید و دیری نخواهد

ادامه