[الگوریتم شبکه های عصبی هوشمند] بررسی الگوریتم Kmeans تکاملی برای مجموعه داده های توزیع شده

یکی از چالش‌های خوشه‌بندی برخورد با داده‌های توزیع ‌شده در مخازن جدا است، چرا که اغلب تکنیک‌های خوشه‌بندی نیازمند این

بیشتر بخوانید