لغو پرتاب فضایی سرنشین دار روسیه به علت مسائل فنی

روسیه در خصوص لغو پرتاب فضایی سرنشین دارش به علت مسائل فنی اشاره کرد و هیچ توضیح دیگری نداد و

بیشتر بخوانید